Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Prosjekt Saltens Flora

Veileder i florakartlegging

Innhold

Krysslister, inventeringsskjema, 5-km-ruteoversikt, artslister o.a. som er beskrevet i veilederen kan lastes ned i pdf-format fra metodikksidawww.saltenflora.no.

Geografisk avgrensing av prosjektet

Prosjekt Saltens Flora gjennomføres i regi av Salten Naturlag og har som målsetting å kartlegge karplantefloraen i de ti saltenkommunene Meløy, Gildeskål, Bodø, Skjerstad, Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy, samt i de deler av Tysfjord kommune som ligger vest og sør for Tysfjorden/Hellemofjorden. Dette tilsvarer nærmere 11.000 kvadratkilometer landareal.

For å kunne gjennomføre kartlegginga i et så omfattende område, skal registreringa skje i ruter à 5 x 5 kilometer, hvor flest mulig arter registreres (minimum 100) i hver rute.

Kartlegging i ruter på 5 x 5 km

I forbindelse med prosjektet er det laget en oversikt med 668 aktuelle kartleggingsruter à 5 x 5 kilometer. Før en går i gang med registreringa i en 5-km-rute bør en velge minst 3-4 lokaliteter i ruta som skal besøkes. Valg av lokaliteter foretas ut fra hvor en tror det er størst sjanse å få dekket flest mulig naturtyper (havstrender, myr, ferskvann, sørvendte berg og lier, kulturmark, osv.). Bruk gjerne berggrunnskart for å finne områder med kalkrik berggrunn, noe som ofte vil gi positivt utslag på artsrikdommen.

Den totale registreringstida for hver rute må begrenses. En går altfor nøye til verks om en bruker uker eller hele ferien på en rute. Lett overkommelige ruter bør kunne registreres i løpet av en helg, men dersom vi skal bli ferdige en gang, så må maksimalt en uke brukes per rute. Derimot kan det være lurt å rekognosere alle rutene sine om våren/forsommeren, dels for å bli kjent og dels for å få med seg våraspektet.

Ved florakartlegging brukes kryssliste eller inventeringsskjema. Til prosjektet er det laget en norsk og en latinsk kryssliste, begge med plantenavn satt opp i systematisk rekkefølge etter Norsk flora av Lid & Lid 1994. Alternativt kan man bruke et inventeringsskjema, som er laget til prosjektet. Her er det avsatt plass til å notere utfyllende opplysninger til hver registrerte art. Man kan også bruke notatbok i felt og overføre de registrerte opplysningene til en kryssliste/inventeringsskjema etterpå.

Hva skal noteres

Fyll ut feltene for kommune, lokalitet, UTM-referanse, dato og navn/inventør.

På første lokalitet som besøkes noterer en alle arter, samt opplysninger om:

På neste lokalitet noteres alle nye arter i 5-km-ruta, med tilsvarende opplysninger. Det samme skjer på lokalitet nummer tre osv. På denne måten får alle registrerte arter i 5-km-ruta nøyaktige opplysninger om lokalitetsnavn, biotop, UTM med 100 meters nøyaktighet, høyde o.h. og hyppighet/frekvens. Dette er opplysninger som er svært nyttige for prosjektet.

I hver 5-km-rute skal flest mulig arter (minimum 100) registreres.

Mange arter er mindre vanlige, og opplysninger om funnstedet noteres hver gang en finner disse. Artene er merket med et symbol i den norske krysslista. De finnes også i en egen liste bak i dette heftet. Aller helst bør disse artene samles inn og presses.

Bruk av kryssliste

Ved bruk av kryssliste settes et kryss ved eller en strek over de plantene som registreres. Alle opplysninger om de ulike lokalitetene i 5-km-ruta må føres på baksida. Alle arter registrert på samme lokalitet angis med en bokstav (A, B, C, D osv.). Angi samme bokstav på baksida av krysslista og noter her alle opplysninger om lokaliteten. På denne måten vil alle kryssa arter være angitt med en bokstav, som viser hvilken lokalitet de er registrert på, og hvor det på baksida er knyttet informasjon om biotop, nøyaktig UTM og høyde o.h. til lokaliteten.

En av fordelene ved bruk av kryssliste er at man enkelt kan gå tilbake og sjekke hva man har registrert tidligere.

Den norske krysslista inneholder alle vanlig planter i Salten, pluss et utvalg planter som forekommer mer spredt, totalt 860 taksa. Navn og rekkefølge for plantene følger Norsk flora av Lid & Lid 1994. Første art i hver familie har utheva typer i krysslista. Underarter er gitt et innrykk. Alle planter som bør samles er merka med stjerne.

Den latinske krysslista omfatter alle vanlige planter i Nordland, samt et utvalg mer spredt forekommende planter, ialt 1060 taksa. Alle navn på lista er forkorta. Alle slektsnavn har 7 tegn og utheva typer. Arter har 5 tegn, mens underarter har 3 tegn. Noen varieteter er tatt med. Disse er merka med stjerne. Navn og rekkefølge for plantene følger Norsk flora av Lid & Lid 1994.

Bruk av inventeringsskjema

Ved bruk av inventeringsskjema noteres alle arter i venstre kolonne. Opplysninger om nøyaktig UTM, biotop, belegg osv. noteres fortløpende i høyre kolonne. På neste lokalitet i 5-km-ruta kan en med fordel begynne på et nytt skjema, eller en kan fortsette på det samme, men da er det viktig å sette et skille mellom lokalitetene i skjemaet, gjerne ved å notere nytt lokalitetsnavn og UTM-referanse tvers over begge kolonnene.

Innsamling av planter

Planter merka med stjerne (*) i krysslista med norske navn, bør helst samles inn og presses. For mange arter vil det være nødvendig å samle materiale for en skikkelig bestemmelse. En rekke arter er delt i underarter som kan være vanskelig å skille. En god del arter har en dårlig kjent utbredelse i Salten (som ellers i landsdelen) og bør inntil videre samles inn som viktig dokumentasjon på artenes utbredelse.

Planter som det tas belegg av merkes med hb ved artsnavnet.

Enkelte arter er sjeldne eller trua. Innsamling for dokumentasjon av en ny lokalitet bør bare foretas dersom bestanden tåler det. I enkelte tilfelle kan en nøye seg med deler av planten, f.eks. et blad og en del av blomsten. Det går også an å dokumentere et funn ved å ta et godt bilde av planten.

Andre arter, f.eks. marikåper og svever bør samles inn rikelig på samme lokalitet. For nyresoleie anbefales minst ti individer fra samme bestand. For marikåper og nyresoleier er det viktig at grunnbladene sitter fast i stengelen.

Alt innsamla materiale i forbindelse med Prosjekt Saltens Flora sendes til Tromsø museums herbarium (TROM) for kontrollbestemming og oppbevaring.

Adressen er:

Tromsø museum,
Fagenhet for botanikk,
9037 Tromsø.

Eventuelt kan det pressa materialet leveres til Salten Naturlag v/ Mats Nettelbladt for samla innsending til Tromsø museum.

Freda arter

Følgende planter er freda etter naturvernloven på alle lokaliteter: høstmarinøkkel, svartisvalmue, tromsvalmue, bergjunker, marisko, huldreblom og flueblom. I nasjonalparker og naturreservat gjelder et generelt forbud mot innsamling av planter. Det samme gjelder for en rekke navngitte arter innenfor Junkerdalen-Balvatnet plantefredningsområde. I disse tilfeller er løsningen å fotografere.

Pressing av planter

Ved innsamling kan planten legges direkte i plantepresse eller oppbevares i plastpose til den skal presses. Ved pressing legges planten i et dobbelt avisark, et såkalt laken. Som tørkepapir kan en bruke aviser. Disse legges på begge sider av lakenet og må byttes ofte (minst en gang per dag) til planten er helt tørr. Legg en plate og moderat vekt oppå avisene. Eventuelt kan en bruke to plater og stramme til med reimer.

Et belegg uten opplysninger om funnsted o.a. er bortimot verdiløst. Notér opplysninger om:

... direkte på lakenet, alternativt på en lapp som legges sammen med planten i lakenet.

Det kan anbefales å lage sitt eget herbarium av vanskelige arter, ikke minst gras og starr!

Registreringsdatabase for plantefunn på internett

Prosjekt Saltens Flora har fått opprettet en egen internettdatabase for registrering av plantefunn i Salten. Databasen finner du på prosjektets internettsted www.saltenflora.no.

I tillegg til å registrere dine plantefunn, kan du også foreta søk i databasen. Databasen er spesielt innrettet for prosjektets kartlegging i 5 x 5 km ruter, slik at du her kan gå inn og se hva som er registrert i en aktuell rute.

Du må være registrert som "bruker" med brukernavn og passord for å kunne legge inn opplysninger i databasen. Brukernavn og passord får du ved henvendelse per epost til "administratorene" Trond Skoglund (trskoglu@online.no) eller Mats G Nettelbladt (mndt@frisurf.no). Du kan også bli registrert som "gjest", dersom du bare ønsker å foreta søk i opplysningene i databasen.

Veiledning til hvordan du registrerer funn, endrer registrerte opplysninger, søker i databasen osv., finner du under "Hjelp" på menylinja øverst i skjermbildet.

Kritiske arter skal IKKE legges inn i databasen uten at det foreligger belegg som kan kontrolleres.

Alternativ rapportering

Det er en fordel at den enkelte inventør legger inn sine plantefunn i internettdatabasen, men alternativ rapportering kan skje ved at krysslister eller inventeringsskjema sendes inn til:

Mats G Nettelbladt,
Diakonveien 41,
8013 Bodø.

Listene vil bli gjennomgått og opplysningene lagt i internettdatabasen. Tilbakemelding med kommentarer om spesielle arter, lokaliteter og eventuelle mankoarter (dvs. arter som ikke er med på lista, men som er funnet i nærliggende 5-km-ruter) vil bli gitt snarest til registratoren. Originallista vil bli returnert til registrator.

Arter som bør vies spesiell oppmerksomhet i Salten

Generelt og inntil videre bør nevnte arter samles fra hver forekomst som ikke er belagt fra før. Unntak fra dette er spesielt angitt. Kommentarer om utbredelsen gjelder bare forhold i Salten. Plantene er satt opp i systematisk rekkefølge etter Norsk flora av Lid & Lid (1994).

Fjellkråkefot fjellform av stri kråkefot
Rypefot fjellform av mjuk kråkefot
Stivt brasmegras utbredelse lite kjent
Mjukt brasmegras utbredelse lite kjent
Polarsnelle fjellform av åkersnelle, utbredelse lite kjent
Dvergsnelle sjelden på fuktig sandjord i fjellet
Ormetunge bare kjent på en lokalitet i GIL
Fjellmarinøkkel sjelden i fjellet
Handmarinøkkel svært sjelden, få funn
Haustmarinøkkel FREDET!, sjelden, alle funn noteres/fotograferes
Olavsskjegg sjelden, kystbundet
Murburkne spredt i varme sørberg
Svartburkne/ kalksvartburkne kystplanter, flere vanskelige underarter
Kalklok spredt på kalkspatmarmor i fjellet
Fjell-lok rikart, spredt i fuktig skog og bekkefar
Kalktelg spredt i rike lier
Broddtelg sjelden, oversett?
Geittelg ikke påvist i Salten, eventuelle funn samles
Smørtelg bare kjent få steder i FAU, ellers ikke kjent mellom RØD og MOS
Vier-artene flere vanskelige arter, ta belegg hvis du er usikker, vær spesielt obs på følgende fem arter
Polarvier kalksnøleier i fjellet, utbredelse lite kjent
Russevier fjellform av sølvvier, utbredelse lite kjent
Småvier spredt på kalk, mest i fjellet, oversett?
Setervier form av svartvier, utbredelse lite kjent
Øyrevier bare kjent på kysten i MEL og GIL
Pors spredt på myr, kjent mest langs kysten
Hengjebjørk spredt på indre strøk, vær obs på kystfunn, danner ofte mellomformer mot dunbjørk
Smånesle utbredelse lite kjent, trolig i tilbakegang
Dvergsyre sjelden på våte steder i fjellet
Småsyre flere vanskelige underarter
Tomtegras utbredelse lite kjent
Raudt hønsegras utbredelse lite kjent
Grønt hønsegras utbredelse lite kjent
Vass-slirekne ikke påvist i Salten, eventuelle funn samles
Vindeslirekne sjelden på kulturmark
Meldestokk spredt på kulturmark
Svenskmelde spredt på kulturmark
Saltarve spredt på kystnære strandberg og strandenger
Seterarve spredt i heier i fjellet
Jøkularve sjelden i snøleier i fjellet
Stuttarve bare kjent i grensefjella i SAL
Grannarve spredt på fuktig kalkrik mark i fjellet
Tuvearve spredt på tørr kalkgrus i fjellet
Nålearve sjelden på tørre rabber og i rasmark i fjellet
Sandarve spredt på åpen sandjord i lavlandet
Skredarve spredt/vanlig på kalkrabber i fjellet og ved kysten, trenger ikke samles i områder der den er helt vanlig
Dvergarve sjelden på serpentin, bare påvist i HAM ?
Rustjerneblom ur og steinete steder, mest i innlandet, oversett?
Bekkestjerneblom fuktige steder, få funn i Salten, oversett?
Fjellstjerneblom spredt, mest i fjellskog i indre strøk
Snøarve spredt i kalksnøleier
Skogarve utbredelse lite kjent
Vegarve sjelden i veikanter, under spredning?
Kystarve oseanisk, sjelden på tørre strandberg, et angitt funn i BOD
Engtjæreblom bare kjent fra TYS
Kvit jonsokblom spredt på kulturmark
Småsmelle spredt i tørre berg
Blindurt sjelden i fjellet, mest i grensetraktene, kan også fotograferes
Kvit nøkkerose flere underarter, utbredelse lite kjent, kan også fotograferes med nærbilde av arret
Setersoleie strender og grunt ferskvann
Nyresoleie-gruppa vanskelig artsgruppe, samles rikelig, grunnbladene skal sitte fast på stengelen
Tiggersoleie kystart, kjent fra få lokaliteter i BOD og STE
Vårkål spredt i rik skog og grøfter, ofte i nærheten av bebyggelse
Svartis- / tromsvalmue FREDET! sjelden i fjellet, alle funn noteres/fotograferes
Hagelerkespore forvilla hageplante, trolig oversett
Lerkespore tidlig art, ikke varmekjær, går høyt opp i fjellskogen, utbredelse lite kjent
Skjørbuksurt flere underarter, funn ved kilder og elvemunninger samles
Rublom-artene de fleste er sjeldne fjellplanter, vanskelige arter, alle arter samles unntatt lodnerublom
Ishavsreddik lik strandreddik, spredt til vanlig (?) på sandstrender
Laukurt bare kjent på en lokalitet i MEL
Vegsennep sjeldent og tilfeldig? ugras, angitt for GIL
Hundesennep ugras, spredt ved jernbanen, skrotemark og avfallsplasser
Åkersennep etterhvert et sjeldent ugras i veikanter, åkrer og skrotemark
Åkerkål etterhvert et sjeldent ugras i kultureng og åkrer
Vinterkarse spredt til nokså vanlig i veikanter, grøfter og skrotemark
Brunnkarse kulturspredt i grøfter
Vegkarse sjeldent ugras i grøfter, veikanter og hager
Engkarse flere underarter
Rosettkarse sjeldent ugras
Skogkarse fuktige steder i skog, få funn, uanselig og oversett
Tårnurt sjelden i varme lier og sørberg
Vårskrinneblom spredt i sanddyner og rasmark
Sandskrinneblom spredt på kulturmark
Lodnebergknapp sjelden og kravfull fjellplante, kjent fra HAM, SKJ, SAL og FAU, her også ved fjorden
Grannsildre våte steder i fjellet
Hagerips forvilla ut av hager, utbredelse dårlig kjent
Kratthumleblom spredt i varme lier
Norsk mure bare kjent på en lokalitet i SAL
Snømure sjelden i fjellet, mest i grensetraktene
Tysk mure kulturspredt art med ett kjent funn i BEI, nå borte
Åkerbær kjent noen steder i SAL og TYS
Marikåper vanskelige arter, alle arter unntatt fjellmarikåpe samles, ta rikelig med belegg, grunnbladene skal sitte fast på stengelen
Kanelrose utbredelse lite kjent
Doggrose forvilla, utbredelse lite kjent
Rukkerose forvilla, utbredelse lite kjent
Rognasal sjelden i rike lier, men også forvilla
Gulmjelt bare kjent få steder i fjellet i SAL
Blåmjelt spredt på kalk i fjellet
Vårerteknapp sjelden i rik skog, i Salten bare kjent på nordgrensa nord og sør for Beiarfjorden
Myrskolm bare kjent ett sted på kysten i STE
Strandskolm sjelden på havstrender
Tranehals sjeldent ugras
Åkervortemjølk sjeldent ugras
Springfrø sjelden i fuktig skog, kjent nordgrense i FAU
Lodneperikum spredt i rike varme lier
Firkantperikum bare kjent noen steder i MEL
Åkerstemorsblom spredt og tilfeldig ugras
Dalfiol sjelden, i Salten bare kjent på nordgrensa i SAL
Kalkfiol spredt på kalk i fjellet, sørgrense i MEL ?
Lifiol spredt i skogslier
Bergmjølke spredt i varme skogslier
Amerikamjølke nykommer under spredning
Blygmjølke nykommer under spredning
Alaskamjølke nykommer under spredning, funnet i BOD
Linmjølke spredt på kalk i fjellet, enkelte steder ned til kysten
Dvergmjølke spredt i fjellet
Setermjølke spredt i fjellet
Kjeldemjølke spredt på våte steder i fjellet
Akstusenblad sjelden vannplante, kjent i MEL og BOD, oversett?
Kamtusenblad sjelden vannplante, kjent i BOD og FAU, oversett?
Kvann trolig bare fjellkvann hos oss, ta gjerne belegg av kystforekomster
Tromsøpalme nykommer under spredning, alle funn noteres, men samle gjerne midtflik av blad pluss modnende frukter
Klokkevintergrønn sjelden
Legevintergrønn / norsk vintergrønn vanskelig å skille, lege- opptrer spredt i lavlandet og på kysten, norsk- er vanlig i fjellet og fjellskogen men går noen steder ned til kysten
Vaniljerot sjelden
Finnmarkspors kjent på ett sted i HAM
Lapprose spredt i fjellet, blomstrer tidlig, lett å overse
Smalnøkleblom sjelden i grensefjellene
Gulldusk spredt i sump og dammer
Småklengjemaure utbredelse lite kjent, oversett ?
Sumpmaure spredt på forsumpa steder
Dvergmaure sjelden
Myskemaure bare kjent få steder i SØR og HAM
Gulmaure sjelden i tørre bakker
Stormaure spredt, under spredning
Hengjepiggfrø spredt i varme lier
Gåsefot utbredelse lite kjent
Engminneblom spredt som forvilla eller naturlig i grøfter og våte enger
Bogeminneblom kjent et par steder på ytterkysten av MEL
Dikeminneblom kjent noen få steder på ytterkysten av MEL og BOD
Skogminneblom forvilla, utbredelse lite kjent
Lækjesteinfrø spredt i varme lier
Vasshår-artene vanskelige arter, utbredelse lite kjent, oversett?
Vrangdå havstrender og tørre steder i skog
Tvitann-artene sjeldne ugras, tre arter er kjent (rød-, flik-, mjuk-) og en potensiell art (vrang- i RØD)
Åkersvinerot sjeldent ugras
Bergmynte sjelden i berg/rasmark, kjent i MEL og SØR
Åkermynte sjeldent ugras på fuktige steder
Brunrot spredt i varme lier
Evjebrodd spredt i brakkvannsdammer og -strender
Gjøglarblom forvilla fra hager, kjent i MEL og FAU
Lintorskemunn spredt på kulturmark
Småtorskemunn kjent fra BOD, kan kanskje påtreffes langs jernbanen andre steder
Høgfjellsveronika spredt i fjellet
Veikveronika sjelden i vannkanter og grøfter, bare kjent i BEI og SAL
Bakkeveronika sjelden i tørrbakker, bare kjent i HAM og TYS
Augnetrøst-artene vanskelige arter, vær særlig obs på lyngaugnetrøst i fattig hei på kysten og tromsaugnetrøst, storblomstra art i fattig myr og skog
Lodnemyrklegg rikart, spredt i fjellet
Brannmyrklegg rikart, sjelden i fjellet
Fjelltettegras rikart, spredt i fjellet, men er også kjent fra fjordstrøk i BEI og BOD
Blærerot-artene vannplanter, utbredelse lite kjent
Tjønngras vannplante, ennå ikke kjent mellom LUR og VES
Dunkjempe sjelden, kystbundet
Krossved sjelden, aktuell nordgrense i Bodø
Høgfjellsklokke spredt på kalkrabber i grensefjella
Botnegras utbredelse lite kjent
Strandstjerne spredt på ytterkysten
Blankbakkestjerne spredt i indre fjellstrøk
Ullbakkestjerne vanskelig art, sjelden i fjellet
Svartbakkestjerne vanskelig art, spredt i fjellet
Åkergråurt ugras, kun kjent i SAL og FAU
Grønnkattefot sjelden fjellplante, kjent i HAM og TYS
Sølvkattefot spredt i grensefjella, sørgrense i SAL
Fjellpestrot østlig art, spredt i fjellet
Klistersvineblom ugras, kjent to steder i MEL og SAL
Fagerknoppurt sjelden i kyststrøk, kjent i BOD og STE
Haredylle sjeldent ugras her nord, ennå ikke kjent fra Salten
Haremat sjelden i varme lier, kjent i MEL og FAU
Skogsalat bare påvist i STE, oversett?
Løvetann-artene vanskelige arter, samles på naturlige lokaliteter
Svæve-artene vanskelige arter, samles hyppig
Sivblom på myr, kjent noen steder i FAU og SØR, oversett?
Tjønnaksartene vanskelige vannplanter, utbredelsen dårlig kjent for de fleste arter
Småhavgras spredt i brakkvannsdammer
Vasskrans ennå ikke påvist i Salten
Andemat spredt i strandnære, fuglegjødsla dammer på kysten nord til BOD
Maiblom spredt til vanlig i indre skogstrøk, alle kystnære forekomster samles
Marisko FREDET!, spredt, alle funn noteres
Flugeblom FREDET!, spredt, artens kjente nordgrense på Kjerringøy, alle funn noteres
Vårmarihand sjelden, kjent nordgrense i Salten er BOD, videre nordover fra MOS, alle funn noteres/fotograferes
Kvitkurle sjelden, vanskelig å skille fra fjellkvitkurle, alle funn noteres/samles
Fuglereir sjelden, bare kjent fra BEI og FAU, samle bare enkelte blomster eller ta bilde
Myggblom sjelden på myr
Knappsiv vanlig bare i MEL, samles andre steder
Lyssiv ennå ikke påvist i Salten
Finnmarkssiv spredt på fuktig grus i fjellet, men kan følge elvene ned
Heisiv opptrer i lyngheier på kysten, bare kjent i MEL
Froskesiv spredt på havstrender, oversett?
Krypsiv spredt i dammer, grøfter og vannkanter, oversett?
Skogsiv flere vanskelige underarter
Nøkkesiv kjent på en lokalitet i BOD, oversett?
Hengjefrytle sjelden i grensefjella, påvist to (?) steder i SAL
Reinfrytle spredt i indre fjellstrøk, sjelden lenger vest
Storfrytle muligens funnet i STE
Kvitfrytle kulturspredt, kjent fra Bodø
Buefrytle/ vardefrytle underarter, vanskelig å skille, spredt i fjellet
Gulull sjelden i fjellet, vanskelig å skille ut, kjent et par steder i SAL
Småull bare kjent i TYS
Storbjønnskjegg bare kjent i MEL (?), trolig oversett
Nålesivaks strender og grunt ferskvann
Sumpsivaks sjelden, kjent i BOD, STE og HAM, oversett?
Midtnorsk sivaks vanskelig, spredt i dammer og på ferskvannstrender
Sjøsivaks sjelden i innsjøer, kjent noen steder i BOD, FAU og SØR
Pollsivaks vannplante, bare kjent på ett sted i MEL
Brunskjene sjelden på rikmyr, oversett?, kjent nordgrense i FAU
Kvitmyrak sjelden på fattig myr, oversett?
Rabbetust spredt på kalkrabber
Storr-artene mange vanskelige arter, ta belegg hvis du er usikker, vær spesielt obs på følgende arter
Skjeggstorr spredt på kalkrabber i fjellet
Hodestorr rikart, spredt på myr og fuktige sig
Reinstorr rikart, spredt i grensefjella
Agnorstorr rikart, spredt i fjellet
Smalstorr rikart, spredt i fjellet
Grusstorr spredt på havstrender, oversett?, best tidlig i sesongen
Pølstorr spredt på havstrender, oversett?, best tidlig i sesongen
Nubbestorr spredt på fuktige steder
Harestorr kulturspredt
Lemenstorr sjelden i grensefjella
Kjevlestorr spredt på rikmyr, kystbunden
Taglstorr sjelden på rikmyr, kystbunden
Piggstorr enkelt gammelt belegg fra BOD
Jøkulstorr spredt i fjellet
Kvasstorr bare angitt fra GIL
Tundrastorr ikke påvist i Salten, utbredelse lite kjent
Havstorr spredt på strender i fjordområdene
Saltstorr vanskelig, sjelden i kyst- og fjordstrøk
Spreklestorr vanskelig, sjelden i kyst- og fjordstrøk, sørgrense i BEI
Fjærestorr vanskelig, spredt til vanlig i sump og strandenger
Ishavsstorr spredt til vanlig i sump og strandenger
Klubbestorr låglandsart, spredt i myr
Tranestorr spredt i myr, ikke alltid lett å skille fra klubbestarr
Taigastorr vanskelig å skille fra fjellstarr, spredt i fjellet
Kvitstorr sjelden, kjent få steder i BEI, FAU og SØR, samles
Fuglestorr spredt på kalk ved kysten , alle funn samles
Gulstorr-gruppa omfatter de påfølgende gul-, beite-, muse-, nebb-, jemtland-, grønn-, eng-, hvor flere er vanskelig å skille, stor variasjon innen artene
Gulstorr vanlig på indre strøk, mindre vanlig på kysten
Beitestorr spredt på rikmyr, sig, sti/tråkk langs kysten, vanskelig art
Musestorr ganske vanlig, mindre vanskelig art
Nebbstorr kystbundet på rikmyr og rike heier, vanskelig
Jemtlandsstorr kjent fra tre steder i GIL, SKJ og SAL, oversett?, svært vanskelig
Grønnstorr kystbundet i fattig hei og fuktige sig, nokså vanlig, ganske grei
Engstorr spredt i rikmyr og rik hei nord til STE, mindre vanskelig
Blystorr sjelden på fattig myr
Blåstorr vanlig kystart nord til GIL, få funn i BOD og STE
Snipestorr ganske vanlig på myr
Rundstorr på fattigmyr i fjellet, ikke vanlig
Sennegras opptrer på våte steder, mest på indre strøk
Vierstorr noe næringskrevende, spredt på fuktige steder i fjellet
Gras-artene mange vanskelige arter, ta belegg hvis du er usikker, vær spesielt obs på følgende arter
Knegras sjeldent kulturmarksgras, kjent få steder i GIL, BOD og STE
Kanarigras nykommer under spredning
Elvemarigras mest i fjellet, utbredelse lite kjent
Vassreverumpe sjelden på kysten, spredt i innlandet
Storkvein nykommer under spredning
Hundekvein spredt i myr, fukteng og vannkanter, utbredelse lite kjent
Bergkvein spredt på strandberg ved sjøen
Fjellkvein spredt til vanlig i fjellet, oversett?
Finnmarksrørkvein østlig art, bare kjent i SAL?, vanlig på svensk side
Rypebunke spredt i indre fjellstrøk, oversett?
Kildegras spredt i sump og dammer, næringskrevende
Hjertegras sjeldent kulturmarksgras, kjent få steder i GIL, BOD og STE
Storrapp sjelden i fuktig rikskog i SAL og FAU
Jervrapp sjelden i indre fjellstrøk
Mjukrapp sjelden på rabber i fjellet nord til SØR
Snøgras spredt i våte snøleier i indre fjellstrøk
Italiensk raigras nykommer under spredning
Mannasøtgras sjelden i grøfter og fuktige steder
Bladfaks nykommer under spredning
Lodnefaks sjelden på kulturmark, bare funnet i MEL og SAL
Finnmarkskveke sjelden i grensefjella i FAU og HAM?

Bruk av UTM ved florakartlegging

UTM er forkortelse for Universal Transversal Mercado, et globalt koordinatsystem som brukes på alle kartverkets N50-kart, dvs. de vanlige kartene i målestokk 1:50 000, tidligere kalt M711. Systemet deler kloden i 1200 sonebelter med egne nummer. Salten ligger i sonebelte 33W. Hvert sonebelte deles inn i ruter på 100 x 100 kilometer. Salten befinner seg i seks slike 100-km-ruter, nummerert med bokstavkodene VP, WP, VQ, WQ, VR og WR (fra sør til nord). Hver 100-km-rute er delt inn i ruter på 10 x 10 km og 1 x 1 km. 10-km-rutene er markert med uthevede streker i rutenettet på kartet.

Hver 10-km-rute kan også deles inn i fire ruter á 5 x 5 kilometer. I Prosjekt Saltens Flora skal hver 5-km-rute kartlegges. I alt er det 680 slike ruter som skal kartlegges.

En viktig opplysning ved florakartlegging er geografisk referanse til lokaliteten. Notér både navn på lokaliteten og UTM-referanse. UTM-referansen angis med en nøyaktighet på 1 kilometer eller fortrinnsvis 100 meter. Ved bruk av GPS -instrument kan UTM-referansen angis med en nøyaktighet på noen få meter. Nedenfor gis en innføring i hvordan du manuelt kan finne UTM-referansen på vanlige kart i målestokk 1:50 000 eller ved hjelp av GPS. Opplysninger om UTM finner du også i nedre kartmarg på alle N50 kart.

5-km-ruter

Ved angivelse av 5-km-ruta for lokaliteten må du først oppgi bokstavkoden for 100-km-ruta. Denne finner du i nedre kartmarg (f.eks. VQ). Deretter finner du nummer på nærmeste vertikale 10-km (uthevede) strek til venstre for lokaliteten (f.eks. 30, men sløyf nullen og skriv bare 3) og nærmeste horisontale 10-km strek under lokaliteten (f.eks. 10, skriv bare 1). VQ 3,1 angir altså hvilken 10-km-rute lokaliteten befinner seg i. For å oppgi i hvilken av de fire 5-km-rutene lokaliteten er, føyer en til himmelretningene NV, , eller SV. En fullstendig 5-km referanse kan altså se slik ut: VQ 3,1 SØ.

3 0

NV

SV

 

1 0

Figur 1.

Eksempel på inndeling av 10-km-ruta 3,1 i fire 5-km-ruter; NV, NØ, SV og SØ.

1-km-ruter

Alle vanlige kart i målestokk 1 : 50 000 har rutenett på 1 x 1 kilometer. Hver rute angis med en østlig og en nordlig koordinat. For å oppgi 1-km referansen til lokaliteten, går du fram på følgende måte: Finn nummer på nærmeste vertikale rutelinje til venstre for lokaliteten (f.eks. 35) og nærmeste horisontale rutelinje under lokaliteten (f.eks. 13). Denne referansen (2 bokstaver + 4 siffer, VQ 35,13) angir 1-km-ruta for lokaliteten, dvs. en referanse med en nøyaktighet på 1 km, se figur 2.

Figur 2.

Alle vanlige kart i målestokk 1 : 50 000 har rutenett på 1 x 1 kilometer. Hver rute angis med en østlig og en nordlig koordinat. Kartet viser utsnitt av Meløya i Meløy kommune. Det trigonometriske punktet på høyde 240 nord for Risvika ligger i 1-km-rute VQ 35,13.

100-meters-ruter

Ved angivelse av 100-meters-rute (eller mindre), må du fram med linjalen og måle lokalitetens avstand fra nærmeste rutelinje til venstre og nærmeste rutelinje under lokaliteten i tideler (hvor hver tidel er 2 mm) av ruta. En angivelse av 100-meters-rute har 2 bokstaver + 6 siffer og kan se slik ut: VQ 354,135 (se figur 3).

Figur 3.

Kilometerruta VQ 35,13 er her uthevet. Hundremetersverdiene er angitt fra 0 til 9. Det trigonometriske punktet på høyde 240 ligger i 100-meters-ruta VQ 354,135.

Ved angivelse av 100-meters-rute bør også geodetisk datum (ED50 eller WGS84) oppgis. ED50 oppgis ved bruk av eldre kart med svart rutenett, WGS84 oppgis ved bruk av nyere kart med blått rutenett. Bruk helst de nye kartene!

GPS - globalt posisjoneringssystem

Bruk av GPS-instrument er en adskillig enklere og mer presis måte å finne UTM-referansen, enn ved manuell måling på kartet. GPS-instrumentet bestemmer posisjonen ved hjelp av satelittsignaler. Nøyaktigheten på måling ved hjelp av GPS varierer litt, men oftest er nøyaktigheten +/- 10 meter.

Som du vil se ved avlesing av UTM-referansen på en GPS, angis hele koordinaten som tall. Den manuelt oppmålte UTM-referansen VQ 354,135, som i eksempelet ovenfor, vil kunne angis som følgende posisjon på et GPS-instrument:

33W 0435412
  7413534
Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.