Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Vellykkede botanikkdager i Skjerstad

I alt 17 planteinteresserte var samlet i Skjerstad i dagene 24. - 28. juli for å kartlegge kommunens flora. Deltakerne kom fra Tyskland i sør til Tromsø i nord, men de fleste var selvfølgelig fra Salten.

Deltakerne ble delt i fire lag med 2-4 personer, som skulle registrere flest mulig karplantearter i UTM-ruter på 5 ganger 5 kilometer. Hvert lag brukte en dag på hver rute. Vanskelige og/eller interessante planter ble samlet inn for nærmere bestemmelse og pressing. Dette viktige etterarbeidet ble ledet av Torstein Engelskjøn og Bjørn Iversen fra Tromsø museum.

I utgangspunktet var Skjerstad en av de dårligst kartlagte kommunene i Salten med hensyn på karplantefloraen, noe som også var årsaken til at Salten Naturlag gjennom sitt Prosjekt Saltens Flora (PSF) valgte å legge årets florakartleggingsdager til denne kommunen.

Noen av resultatene fra årets kartleggingsdager kan foreløpig oppsummeres slik:

  • Skjerstad består av 32 UTM-ruter på 5 ganger 5 kilometer. I 22 av disse var det tidligere gjort planteregistreringer eller -innsamlinger, men bare i åtte av rutene var det registrert mer enn 100 ulike planter, hvorav én med over 200. Under årets kartlegging ble 15 ruter kartlagt, med minst 100 ulike planter i hver rute. I ni av rutene ble det registrert mer enn 200 ulike planter.

  • I alt ble det registrert 444 ulike planter under kartleggingsdagene.

  • 480 ulike planter var registrert for Skjerstad i PSFs internettdatabase før kartleggingsdagene. Etter at alle data fra fra årets inventering er lagt inn regner vi med at artstallet for Skjerstad øker til nærmere 550.

  • 480 belegg ble samlet inn og vil etterhvert bli overført til Tromsø museums herbarium (TROM). I utgangspunktet lå 590 karplantebelegg fra Skjerstad i TROM, noe som er det desidert laveste for Salten. De fleste innsamlinger var av eldre dato, dvs. før 1975. Årets innsamlinger gir en tilvekst i herbariet for Skjerstads vedkommende på mer enn 80 %.

  • I alt ble det utført 37 dagsverk med feltregistrering. I tillegg ble det lagt ned betydelig arbeid med bestemmelser, pressing, systematisering og journalføring, samt til diverse praktisk arbeid.

    Det vil etterhvert bli utarbeidet en mer utfyllende rapport fra PSFs kartleggingsdager i Skjerstad 2003.

    12.08 2003- Flere saker

  • Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.