Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Bli med på florakartlegging i Salten!

Hamarøy-Tysfjord, onsdag 21. – søndag 25. juli 2004.

Salten Naturlag inviterer med dette alle botanikkinteresserte til fem spennende dager med florakartlegging i grensetraktene mellom Hamarøy & Tysfjord kommuner i Nordland.

Oppmøte i Ulsvåg, Hamarøy i løpet av kvelden, onsdag 21. juli. Du kan enten komme i egen bil, vel to timers kjøretur nordover fra Fauske. Nordnorgesbussen passerer området begge veger og korresponderer både med fly i Bodø og tog på Fauske og Narvik.

Registreringsområdet ligger på begge sider av E6, mellom Kråkmofjellet og ferjestedet Bognes. Som i fjor har vi valgt et dårlig undersøkte område som totalt omfatter 42 5km-ruter, hvorav det er notert plantearter fra ca halvparten, men ingen over 150 arter.

Vi benytter en kartleggingsmetode utviklet i forbindelse med Prosjekt Saltens Flora, som i korte trekk går ut på å registrere floraen i UTM-ruter på 5 x 5 kilometer. Sommerens registreringsområde består altså av 42 slike ruter. Deltakerne jobber sammen i grupper på 2-4 personer med en mer erfaren leder. Det blir utdelt aktuelt utsnitt av N50-kart og skjemaer. En får også utdelt en liste over alle arter som tidligere er registrert eller samla innenfor den aktuelle 5km-ruta. Ambisjonen er at hver gruppe skal ta én slik rute per dag. Det blir tatt hensyn til personlige ønsker, både interessemessig og med hensyn til kondisjon og gangførhet.

Hver kveld settes det av ca 3 timer for hyggelig faglig samvær med bestemmelsesarbeid og pressing, med tilgang til stereoluper og andre hjelpemidler. Under registreringsarbeidet benyttes krysslister eller inventeringsskjema, der hver art krysses/noteres minst en gang i hver rute. For en rekke mindre vanlige planter skal alle observasjonssteder angis eksakt. På krysslista er vanskelige og sjeldne arter markert med stjerne. Disse skal i størst mulig utstrekning samles inn for seinere å sendes til Tromsø museum.

Som et lite aksplukk av kjente eller potensielt mulige arter i vårt område kan nevnes:
Sørlige: broddtelg, engtjæreblom, kvitveis, skogvikke, tysbast, myskemaure, legesteinfrø, bergmynte, myrtistel, breiflangre.
Kystarter: pors, sandslirekne, skjoldbærer, rome, dunhavre.
Østlige: hengebjørk, åkerbær, linmjølke, finnmarkspors, fjellpestrot.
Fjellplanter: nålearve, kalkfiol, lappøyentrøst, fjellkurle, rabbetust, hodestarr.
Nordlige: kamtusenblad, fjæresøte, tromsøyentrøst, nordlandsløvetenner, ishavsstarr.
Kulturspredte: kjempespringfrø, sibirbjønnkjeks, tromsøpalme, stormaure.

I tillegg er området usedvanlig rikt på innsjøer av ulike typer med botnegras, kvite og gule nøkkeroser og mange tjønnaksarter, hvorav tre har hele eller store deler av sin norske utbredelse i Nordland: bendel-, stiv- og sliretjønnaks.
Du kan be om å få tilsendt en lengre «ønskeliste»!

Mer om kartleggingsmetodikken finner du på www.saltenflora.no.

Påmelding til: Mats G Nettelbladt, tlf. 75 58 73 45 privat/ 75 53 15 03 jobb/ epost: mndt@online.no eller Trond Skoglund, tlf. 75 75 38 06 privat/ 75 72 15 82 jobb/ epost: trskoglu@online.no.
Påmeldingsfrist er 30. april.

Vi vil vurdere deltakeravgift, men størrelsen avhenger både av losjipris og evt. sponsing.
Du kan melde deg på seinere, dersom vi har færre enn 15 påmeldte innen fristen.
Det er fullt mulig å delta et kortere tidsrom, om så bare en dag.

Detaljert program og ytterligere informasjon, f eks om sted for oppmøte og losji, sendes til påmeldte deltakere og legges etter hvert ut på www.saltenflora.no.

19.02 2004- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.