Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Status for Prosjekt Saltens Flora ved inngangen til 2008

Prosjekt Saltens Flora etablerte i mars 2002 en internettdatabase for registrering av plantefunn på nettstedet www.saltenflora.no. De siste fem årene (2003-2007) er det gjort et betydelig inventeringsarbeid i saltenkommunene, både gjennom årlige inventeringssamlinger i utvalgte kommuner og områder og gjennom det kontinuerlige registreringsarbeidet en del av prosjektets deltakere utretter gjennom feltsesongen hvert år. Alt av nye registreringer legges fortløpende inn i databasen.

Per dags dato (6. februar 2008) er det 106631 poster i databasen, fordelt på 10038 lister.

Det er registrert 1079 taksa (arter, underarter, varieteter og hybrider) i prosjektområdet.

Tabellen nedenfor viser antall registrerte lister i databasen for saltenprosjektets kommuner , hvor mange ruter (på 5 ganger 5 kilometer) det finnes registreringer i og hvor mange taksa som er registrert per 6. februar 2008 i hver enkelt kommune.

Kommune Antall registrerte
lister
Antall registrerte
ruter
Antall registrerte
taksa
Beiarn 686 45 637
Bodø 1676 79 831
Fauske 746 41 638
Gildeskål 1491 49 690
Hamarøy 483 49 596
Meløy 1025 52 643
Saltdal 1031 72 642
Skjerstad 673 30 610
Steigen 1075 62 688
Sørfold 830 64 675
Tysfjord * 262 28 525


I alt er det gjort registreringer i 573 ruter i Salten. Dette er en økning på 37 ruter i løpet av 2007. Imidlertid er antall registrerte taksa i hver rute høyst variabelt, fra en enkelt plante til hele 485 planter.

Tre ruter har mer enn 400 registrerte planter, mens 16 ruter har mellom 300 og 399 registrerte planter.

Tabellen nedenfor viser kommunevis og samlet hvor mange ruter det er registrert null taksa (såkalte nullruter), hvor mange ruter det er registrert 1-99 taksa, 100-99 taksa osv. Dette er tall hentet ut av prosjektets database per 6. februar 2008. Tabellens andre kolonne viser antall ruter totalt i hver kommune.

    Antall ruter i kommunene Ruter med
0 taksa
Ruter med
1-99 taksa
Ruter med
100-199 taksa
Ruter med
200-299 taksa
Ruter med
300-399 taksa
Ruter med
> 400 taksa
Beiarn 63 18 20 13 11 0 1
Bodø 98 19 26 27 17 8 1
Fauske 75 34 14 19 6 2 0
Gildeskål 60 11 12 26 9 1 1
Hamarøy 77 28 23 21 5 0 0
Meløy 65 13 23 17 11 1 0
Saltdal 116 44 25 37 9 1 0
Skjerstad 33 3 5 13 11 1 0
Steigen 93 31 15 25 20 2 0
Sørfold 97 33 19 29 16 0 0
Tysfjord * 42 14 8 18 2 0 0
Sum 819 248 190 245 117 16 3

(* = vestlige deler av Tysfjord kommune, vest for Tysfjorden/Hellemofjorden)

I tabellens tredje kolonne framkommer at det ennå er mange nullruter i Salten, dvs. ruter hvor det ikke er registrert en eneste plante. I Fauske kommune er 45 % av rutene nullruter. Dette er størst andel nullruter av alle saltenkommunene. Sommeren 2008 vil Prosjekt Saltens Flora arrangere en samling for florainventører i Fauske for å få registrert plantelivet i en del av områdene som i dag er dårlig kartlagt.

Vel møtt på Fauske 23 - 27. juli!

Trond Skoglund, Meløya 6. februar 2008

06.02 2008- Flere saker

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.