Saltens flora på Internett Tilbake | Logg inn

Noen observasjoner av myrtistel (Cirsium palustre (L.) Scop.), hovedsakelig i Salten (Nordland)

Trond Skoglund,
Hamnhaugveien 24,
8150 Ørnes

Mats G. Nettelbladt
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavd.
8002 Bodø, &

ABSTRACT

Skoglund, T. & Nettelbladt, M. 1999. Some observations of Cirsium palustre (L.) Scop., mainly in Salten (Nordland). Polarflokken 23 (1): 3-7.

Cirsium palustre is much more frequent in Nordland than suggested by a recently (1998) published distribution map. A survey of known sites is presented, including several new records made in 1998 and 1999. The species is known from 49 stations in Nordland, including 27 in Meløy alone. Updated distribution maps for Nordland (Fig. 1) and Meløy (Fig. 2) are presented.

INNLEDNING

I Polarflokken nr. 1 1998 presenterte Reidar Elven og Torstein Engelskjøn noen nyfunn av myrtistel (Elven & Engelskjøn 1998). Her ble også artens kjente utbredelse på Nordkalotten presentert i form av et oversiktskart. Vår erfaring, særlig etter fjorårets sesong, er imidlertid at dette utbredelseskartet gir et misvisende bilde når det gjelder artens utbredelse i Nordland, for eksempel i Salten.

Vi ønsker her å presentere noen utfyllende opplysninger om utbredelsen av myrtistel i Nordland (fig. 1), med særlig vekt på Salten. Det meste av dette er nye funn. Vi har også tatt med kollekter fra Nordland belagt ved Tromsø Museum (TROM), men delvis oversett av Elven & Engelskjøn (1998).

Observasjonene i Meløy er såpass mange at disse er skilt ut på et eget kart (fig. 2).

De lokalitetene vi har nøyaktige data for, er tatt med i fortegnelsen under. I tillegg angir Hultén (1971) forekomster i ytterligere seks kommuner. Det gjelder: Bindal*, Vega*, Alstahaug, Hemnes, Steigen* og Hamarøy*. Forekomstene som er merket med stjerne nevnes også hos Elven & Engelskjøn (1998). For å gi et mest mulig dekkende bilde av utbredelsen i Nordland er disse også tatt med i fig. 1.

En del av forekomstene kan være tilfeldige, men vi kan ikke se bort fra at myrtistel dels kan være oversett, til tross for størrelsen. Planten er forøvrig lett å kjenne igjen på bladrosetten, se fig. 3.

LOKALITETER I NORDLAND

Hattfjelldal
(1-2) To funn; ved Røvassholmen på strandeng (Peter Benum 26.7.1928, TROM) og 700 m VSV av Steinbakken UTM VN 56,77, på mellommyr. (Kjell Wingen & M.G. Nettelbladt 26.8.1998, TROM).

Sømna
(3) Ett funn på Baustad, i veikant. (P. Benum 29.7.1944, TROM).

Brønnøy
(4-7) Fire funn; ett ved Sylterelva like øst for Brønnøysund (P. Benum 27.7.1944, TROM) og tre i Velfjorden (Knut Strompdal 1931-32, TROM).

Dønna
(8) En innsamling uten stedsangivelse (Ivar Benum 5.8.1927, TROM).

Vefsn
(9) Ett funn ved Baustein, Mosjøen, leirbakke i veiskjæring (P. Benum 31.7.1944, TROM).

Lurøy
(10) Ett funn i etablert sanddyne på Risværøya i Risvær UTM UP 93,56 (Torbjørn Alm & Hanne Edvardsen 20.7.1986, TROM).

Rødøy
(11) Om lag 15 individer i eng, myr og sumpskog på Sleipnesodden, UTM VQ 22,01 (Trond Skoglund 14.7.1999, not.).

Meløy
(12-38) Arten er observert på 27 lokaliteter i kommunen (fig. 2); en på Ågskardet, fire i Engavågenområdet, en i Bjærangfjorden, to i Glomfjord, tre i Neverdal, fjorten i Ørnesområdet, en på Helløya i Støttværet og en på Meløya (Norman 1894, s. 624; Hj. Schulz 1944, TROM; Fredrik Barth Larsen 1944, not.; Reidar Elven m.fl. 1986, not; Astri Løken 1994, not.; T. Skoglund 1997-98, not.).

Lokalitetene i Ørnesområdet er dels ganske individrike, f.eks. Storhågmyra i Spildra UTM VQ 43,15 med omlag 80 individer langs et tre hundre meter langt myrdrag, og Mosvolddalen UTM VQ 44,19 med mer enn 100 individer på et 2-3 dekar stort område, på forstyrra mark etter et ras som gikk for 10-12 år siden (T. Skoglund 27.7 & 5.8.1998, not.).

Gildeskål
(39-42) Fire funnsteder; Mevikstranda UTM VQ 46,26, Alten i Sørfjorden UTM VQ 57,28, Bjørnvika UTM VQ 68,37 og Lefsneset UTM VQ 66,32 i Holmsundfjorden, alle funn i veikant/grøft ved RV17 (T. Skoglund 1998, not.).

Bodø
(43-45) Tre funn i Ersvikvatnet-Naurstadvågen-området UTM VQ 89-90,63 (Harald Anderssen 3.6.1968 & 29.8.1971, hb. Salten Naturlag & TROM; M.G. Nettelbladt 13.9.1998, TROM).

Fauske
(46-47) To observasjoner; Øvre Valnesfjord, like NØ for veikryss Jordbru-Østerkløft. UTM WQ 13,73 (Johannes Reiersen 25.8.1985, TROM) og Fauskemyrene, ved Tortenliveien. UTM WQ 17,63 (T. Skoglund 22.7.1998, not.).

Ballangen
(48) Ett funn ved Råna, nedenfor E6, UTM WR 83,84 (Mats G. Nettelbladt, not.).


(49) Langøya: Jørgenfjord, Haugsnes UTM VS 88,19 (J. Reiersen 2.8.1989, TROM).

TAKK

En stor takk til Kirsti Eidsmo, Tromsø museum, for hjelp med kollektdata fra herbariet der.

LITTERATUR

Elven, R. & Engelskjøn, T. 1998. Myrtistel Cirsium palustre (L.) Scop. - nordlige utposter på Senja og i Alta. Polarflokken 22 (1): 3-6. Tromsø.

Hultén, E. 1971. Atlas över växternas utbredning i Norden. Generalstabens Litografiska Anstalts förlag, Stockholm. 56 + 531 s.

Norman, J.M. 1894. Norges arktiske flora I. Speciel plantetopografi 1: 1-760. Kristiana (Oslo).

Disse sidene er laget av Lasse G. Dahl, webmaster@lassedahl.com.